Administrator

Administrator

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Józefów, której przedstawicielem jest Burmistrz Józefowa z siedzibą w Józefowie przy ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefonicznie pod numerem 84 68 78 133 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: wypełnienia obowiązujących przepisów prawa, realizacji zawartych umów oraz treści i celach zawartych w udzielonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

4. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
a. art. 6 ust 1 lit. a RODO1, art. 6 ust 1 lit. b RODO1, art. 6 ust. 1 lit. c RODO1;

 • obowiązki ciążące na administratorze;
 • umowy zawarte z kontrahentami;
 • zgoda Pani/Pana na przetwarzanie danych osobowych.

5. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • osoby upoważnione przez nas, nasi pracownicy i współpracownicy, którzy  muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • podmioty przetwarzające, którym zlecimy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie podpisanych umów.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.

8. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych;
6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
a) występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Informujemy ponadto, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby (art. 6, ust.1, lit a RODO1) ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

11. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania obowiązku określonego w pkt. 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

29 grudnia 2016 r. Gmina Jozefów podpisała umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu "OZE w Gminie Józefów - instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych" w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego zamontowanych zostało 219 instalacji kolektorów słonecznych oraz 50 kotłów na biomasę w obiektach prywatnych do produkcji energii cieplnej o sum. mocy 1,8264MW. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców Gminy Józefów korzystająca z efektów realizacji projektu wyniesie ok. 2200 w 269 obiektach.

Wartość projektu to suma rzędu 3 295 251,86 zł, w tym kwota dofinasowania to 2 564 266,28 złotych, oraz wkład własny 730 985,58 zł.

Realizacja podjętego przedsięwzięcia jest wypełnieniem założeń polityki energetycznej gminy pozostającej w zgodzie z zapisami wspólnotowych, krajowych oraz lokalnych dokumentów strategicznych, mającej m. in. na celu popularyzację idei i działań zmierzających do wykorzystania energii odnawialnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania Odnawialnych Źródeł Energii  na terenie Gminy Józefów.

Cele szczegół.:

 • CEL 1: Upowszechnianie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [1,8264MW w 2018r.].;
 • CEL 2: Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze ZO [734,06t ekwiwal.CO2/rok od 2019r.].
 • CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [1282,12MWht/rok od 2019r.];

Projekt przyczynia się do realizacji zarówno celu priorytowego 4 (zakłada wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii pochodzącej z OZE), jak i celu głównym RPO WL, tj. podnoszenia konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzny potencjał sprzyjający zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Projekt obok korzyści społecznych i gospodarczych będzie wpływał na skuteczniejsze przeciwdziałanie zmianom klimatu. Projekt wpisuje się w cele operacyjne (2.5- Wyposażenia Obszarów Wiejskich w infrastrukturę transportową, komun., energetyczną; 3.6 - Rozwoju społeczeństwa Informacyjnego (uruchomienie serwisu www)w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego) wskaz. w SRWL 2014-2020. Gmina Józefów usytuowana jest w (OSI): 4 Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kultury.

29 grudnia 2016 r. Gmina Jozefów podpisała umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu "OZE w Gminie Józefów - instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych" w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego zamontowanych zostało 219 instalacji kolektorów słonecznych oraz 50 kotłów na biomasę w obiektach prywatnych do produkcji energii cieplnej o sum. mocy 1,8264MW. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców Gminy Józefów korzystająca z efektów realizacji projektu wyniesie ok. 2200 w 269 obiektach.

Wartość projektu to suma rzędu 3 295 251,86 zł, w tym kwota dofinasowania to 2 564 266,28 złotych, oraz wkład własny 730 985,58 zł.

Realizacja podjętego przedsięwzięcia jest wypełnieniem założeń polityki energetycznej gminy pozostającej w zgodzie z zapisami wspólnotowych, krajowych oraz lokalnych dokumentów strategicznych, mającej m. in. na celu popularyzację idei i działań zmierzających do wykorzystania energii odnawialnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Józefów.

 • Cele szczegółowe:
  CEL 1: Upowszechnianie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [1,8264MW w 2018r.].;
 • CEL 2: Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze ZO [734,06t ekwiwal.CO2/rok od 2019r.].
 • CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [1282,12MWht/rok od 2019r.];

Projekt przyczynia się do realizacji zarówno celu priorytetowego 4 (zakłada wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii pochodzącej z OZE), jak i celu głównym RPO WL, tj. podnoszenia konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzny potencjał sprzyjający zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Projekt obok korzyści społecznych i gospodarczych będzie wpływał na skuteczniejsze przeciwdziałanie zmianom klimatu. Projekt wpisuje się w cele operacyjne (2.5 - Wyposażenia Obszarów Wiejskich w infrastrukturę transportową, komun., energetyczną; 3.6 - Rozwoju społeczeństwa Informacyjnego (uruchomienie serwisu www) w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego) wskaz. w SRWL 2014-2020. Gmina Józefów usytuowana jest w (OSI): 4 Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kultury.

LP. LOKALIZACJA INSTALACJI DATA ODCZYTU UZYSKANA ENERGIA
1 SŁONECZNA 15

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

169,313 GJ

124,561 GJ

84,809 GJ

2 BIŁGORAJSKA 51

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

160,437 GJ

103,116 GJ

87,727 GJ

3 BATALIONÓW CHŁOPSKICH 56

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

85,384 GJ

52,126 GJ

43,394 GJ

4 SOSNOWA 2

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

91,156 GJ

59,354 GJ

43,217 GJ

5 GÓRECKO STARE 117

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

115,498 GJ

83,486 GJ

64,022 GJ

6 HAMERNIA 12

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

127,331 GJ

83,124 GJ

62,886 GJ

7 SIEDLISKA 32

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

117,940 GJ

76,032 GJ

64,126 GJ

8 SIEDLISKA

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

0,417 GJ

0,417 GJ

0 GJ

9 HAMERNIA 64A

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

83,916 GJ

52,369 GJ

35,319 GJ

10 HAMERNIA

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

0 GJ

0 GJ

0 GJ

11 BIŁGORAJSKA 52

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

123,906 GJ

75,830 GJ

60,932 GJ

12 29 MARCA 2A

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

91,118 GJ

58,641 GJ

45,972 GJ

13 TARNOWOLA 4

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

177,445 GJ

132,583 GJ

95,502 GJ

14 STANISŁAWÓW 71A

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

84,01 GJ

66,327 GJ

51,666 GJ

15 BRZEZINY 44

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

21,749 GJ

17,587 GJ

14,725 GJ

16 BRZEZINY 41

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

106,807 GJ

67,451 GJ

55,714 GJ

17 SAMSONOWKA 37

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

71,564 GJ

59,581 GJ

48,717 GJ

18 MAJDAN NEPRYSKI 77

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

170,371 GJ

105,328 GJ

86,308 GJ

19 KOŚCIUSZKI 45

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

64,12 GJ

64,12 GJ

64,120 GJ

20 GÓRNICZA 16

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

79,240 GJ

49,275 GJ

41,197 GJ

21 BRZEZINY 30

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

124,689 GJ

77,849 GJ

65,570 GJ

22 GÓRNICZA 66

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

12,879 GJ

6,915 GJ

6,629 GJ

23 KAMIENNA 45A

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

29,871 GJ

14,259 GJ

3,371 GJ

24 HAMERNIA 65

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

135,663 GJ

91,253 GJ

67,602 GJ

25 HAMERNIA 51

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

137,706 GJ

89,635 GJ

68,879 GJ

26 SIEDLISKA 27A

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

31,384 GJ

31,384 GJ

31,384 GJ

27 POGODNA 20

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

96,361 GJ

48,276 GJ

39,511 GJ

28 SŁONECZNA 20

29.05.2020

06.12.2019

27.05.2019

162,133 GJ

120,354 GJ

80,909 GJ

29 SIEDLISKA 112

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

108,754 GJ

48,026 GJ

31,520 GJ

30 DŁUGI KĄT 62

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

6,980 GJ

6,980 GJ

6,980 GJ

31 GÓRECKO STARE 67B

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

105,261 GJ

64,576 GJ

55,527 GJ

32 ZIELONA 50

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

66,546 GJ

37,322 GJ

29,981 GJ

33 29 MARCA 4

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

81,62 GJ

43,773 GJ

30,726 GJ

34 ZIELONA

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

0 GJ

0 GJ

0 GJ

35 GORECKO KOŚCIELNE 20

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

136,116 GJ

71,844 GJ

52,055 GJ

36 BIŁGORAJSKA 6

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

118,631 GJ

68,241 GJ

52,781 GJ

37 ŹRÓDLANA 24

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

69,634 GJ

36,301 GJ

26,298 GJ

38 BOROWINA 33

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

120,876 GJ

79,687 GJ

57,058 GJ

39 STANISŁAWÓW 52

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

202,05 GJ

115,924 GJ

90,543 GJ

40 KOŚCIUSZKI

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

80,045 GJ

50,876 GJ

31,398 GJ

41 29 MARCA 57

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

0 GJ

0 GJ

0 GJ

42 CZARNY LAS 23

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

82,942 GJ

50,243 GJ

37,124 GJ

43 SAMSONÓWKA 76

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

107,379 GJ

69,651 GJ

37,867 GJ

44 29 MARCA 18

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

72,068 GJ

27,882 GJ

18,359 GJ

45 MAJDAN NEPRYSKI 228

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

72,185 GJ

37,05 GJ

26,556 GJ

46 ŹRÓDLANA 23A

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

63,024 GJ

34,428 GJ

22,989 GJ

47 TARTAK DŁUGI KĄT 9

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

83,024 GJ

46,732 GJ

22,289 GJ

48 KOŚCIUSZKI 92

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

92,723 GJ

44,549 GJ

41,863 GJ

49 SOSNOWA 23

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

93,092 GJ

61,261 GJ

26,829 GJ

50 29 MARCA 74

29.05.2020

06.12.2019

24.05.2019

120,297 GJ

61,368 GJ

20,856 GJ

 

ŁĄCZNA ENERGIA UZYSKANA Z KOTŁÓW NA DZIEŃ 29.05.2020 r.: 4555,655 GJ

ŁĄCZNA ENERGIA UZYSKANA Z KOTŁÓW NA DZIEŃ 06.12.2019 r.: 2867,947 GJ

ŁĄCZNA ENERGIA UZYSKANA Z KOTŁÓW NA DZIEŃ 24.05.2019 r.: 2133,807 GJ

Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 jest Zarząd Województwa Lubelskiego. Obowiązki Instytucji Zarządzającej pełni w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, mający swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b.

Instytucja Zarządzająca, zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006, jest odpowiedzialna za zarządzanie regionalnym programem operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a w szczególności za:

 • zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do regionalnego programu operacyjnego, oraz że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji;
 • weryfikację, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone, oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi;
 • zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zapewnienie, że dane na temat realizacji, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone;
 • zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, bez uszczerbku dla krajowych zasad księgowych;
 • zapewnienie, że ocena Regionalnego Programu Operacyjnego, o której mowa w art. 48 ust. 3 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 jest prowadzona zgodnie z art. 47 w/w rozporządzenia;
 • ustanowienie procedur dla zapewnienia, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z wymogami art. 90 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006;
 • zapewnienie otrzymywania przez instytucję certyfikującą wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na potrzeby poświadczania;
 • kierowanie pracą komitetu monitorującego i dostarczanie mu dokumentacji wymaganej w celu umożliwienia monitorowania jakościowego realizacji programu operacyjnego w świetle jego szczegółowych celów;
 • opracowanie i przedkładanie Komisji Europejskiej rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez komitet monitorujący,
 • zapewnienie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 69 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006;
 • dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny dużych projektów;

W przypadku Osi Priorytetowej I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mająca swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Granicznej 4.

Więcej informacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 znajdą Państwo na stronach: www.rpo.lubelskie.pl oraz www.lawp.lubelskie.pl.

Ponadto na terenie województwa lubelskiego działa 5 Punktów Informacyjnych:

1. PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20 - 151 Lublin
Zadzwoń: 0 800 888 776 (Bezpłatna infolinia), 81 44 16 750
Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
Zadzwoń: 82 56 30 208
Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
Zadzwoń: 83 34 35 844
Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
Zadzwoń: 84 63 80 267
Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
Zadzwoń: 81 46 23 831, 81 46 23 812
Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona 1 z 2
Partnerzy-projektu

Umowa na dofinansowanie projektu "OZE w Gminie Józefów - instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych" podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, RPLU.04.01.00-06-0237/16-01 w 2016-12-29 r.

Nasza witryna używa plików cookie tzw. ciasteczek. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Czytaj więcej …