Administrator

Administrator

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Józefów, której przedstawicielem jest Burmistrz Józefowa z siedzibą w Józefowie przy ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefonicznie pod numerem 84 68 78 133 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: wypełnienia obowiązujących przepisów prawa, realizacji zawartych umów oraz treści i celach zawartych w udzielonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

4. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
a. art. 6 ust 1 lit. a RODO1, art. 6 ust 1 lit. b RODO1, art. 6 ust. 1 lit. c RODO1;

 • obowiązki ciążące na administratorze;
 • umowy zawarte z kontrahentami;
 • zgoda Pani/Pana na przetwarzanie danych osobowych.

5. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • osoby upoważnione przez nas, nasi pracownicy i współpracownicy, którzy  muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • podmioty przetwarzające, którym zlecimy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie podpisanych umów.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.

8. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych;
6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
a) występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Informujemy ponadto, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby (art. 6, ust.1, lit a RODO1) ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

11. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania obowiązku określonego w pkt. 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

29 grudnia 2016 r. Gmina Jozefów podpisała umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu "OZE w Gminie Józefów - instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych" w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego zamontowanych zostało 219 instalacji kolektorów słonecznych oraz 50 kotłów na biomasę w obiektach prywatnych do produkcji energii cieplnej o sum. mocy 1,8264MW. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców Gminy Józefów korzystająca z efektów realizacji projektu wyniesie ok. 2200 w 269 obiektach.

Wartość projektu to suma rzędu 3 295 251,86 zł, w tym kwota dofinasowania to 2 564 266,28 złotych, oraz wkład własny 730 985,58 zł.

Realizacja podjętego przedsięwzięcia jest wypełnieniem założeń polityki energetycznej gminy pozostającej w zgodzie z zapisami wspólnotowych, krajowych oraz lokalnych dokumentów strategicznych, mającej m. in. na celu popularyzację idei i działań zmierzających do wykorzystania energii odnawialnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania Odnawialnych Źródeł Energii  na terenie Gminy Józefów.

Cele szczegół.:

 • CEL 1: Upowszechnianie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [1,8264MW w 2018r.].;
 • CEL 2: Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze ZO [734,06t ekwiwal.CO2/rok od 2019r.].
 • CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [1282,12MWht/rok od 2019r.];

Projekt przyczynia się do realizacji zarówno celu priorytowego 4 (zakłada wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii pochodzącej z OZE), jak i celu głównym RPO WL, tj. podnoszenia konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzny potencjał sprzyjający zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Projekt obok korzyści społecznych i gospodarczych będzie wpływał na skuteczniejsze przeciwdziałanie zmianom klimatu. Projekt wpisuje się w cele operacyjne (2.5- Wyposażenia Obszarów Wiejskich w infrastrukturę transportową, komun., energetyczną; 3.6 - Rozwoju społeczeństwa Informacyjnego (uruchomienie serwisu www)w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego) wskaz. w SRWL 2014-2020. Gmina Józefów usytuowana jest w (OSI): 4 Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kultury.

29 grudnia 2016 r. Gmina Jozefów podpisała umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu "OZE w Gminie Józefów - instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych" w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego zamontowanych zostało 219 instalacji kolektorów słonecznych oraz 50 kotłów na biomasę w obiektach prywatnych do produkcji energii cieplnej o sum. mocy 1,8264MW. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców Gminy Józefów korzystająca z efektów realizacji projektu wyniesie ok. 2200 w 269 obiektach.

Wartość projektu to suma rzędu 3 295 251,86 zł, w tym kwota dofinasowania to 2 564 266,28 złotych, oraz wkład własny 730 985,58 zł.

Realizacja podjętego przedsięwzięcia jest wypełnieniem założeń polityki energetycznej gminy pozostającej w zgodzie z zapisami wspólnotowych, krajowych oraz lokalnych dokumentów strategicznych, mającej m. in. na celu popularyzację idei i działań zmierzających do wykorzystania energii odnawialnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Józefów.

 • Cele szczegółowe:
  CEL 1: Upowszechnianie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [1,8264MW w 2018r.].;
 • CEL 2: Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze ZO [734,06t ekwiwal.CO2/rok od 2019r.].
 • CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [1282,12MWht/rok od 2019r.];

Projekt przyczynia się do realizacji zarówno celu priorytetowego 4 (zakłada wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii pochodzącej z OZE), jak i celu głównym RPO WL, tj. podnoszenia konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzny potencjał sprzyjający zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Projekt obok korzyści społecznych i gospodarczych będzie wpływał na skuteczniejsze przeciwdziałanie zmianom klimatu. Projekt wpisuje się w cele operacyjne (2.5 - Wyposażenia Obszarów Wiejskich w infrastrukturę transportową, komun., energetyczną; 3.6 - Rozwoju społeczeństwa Informacyjnego (uruchomienie serwisu www) w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego) wskaz. w SRWL 2014-2020. Gmina Józefów usytuowana jest w (OSI): 4 Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kultury.

LP. LOKALIZACJA INSTALACJI DATA ODCZYTU UZYSKANA ENERGIA
1 SŁONECZNA 15 24.05.2019 07:46 84,809 GJ
2 BIŁGORAJSKA 51 24.05.2019 07:41 87,727 GJ
3 BATALIONÓW CHŁOPSKICH 56 24.05.2019 10:51 43,394 GJ
4 SOSNOWA 2 24.05.2019 11:16 43,217 GJ
5 GÓRECKO STARE 117 24.05.2019 08:43 64,022 GJ
6 HAMERNIA 12 24.05.2019 12:17 62,886 GJ
7 SIEDLISKA 32 24.05.2019 12:09 64,126 GJ
8 SIEDLISKA 24.05.2019 12:03 0 GJ
9 HAMERNIA 64A 24.05.2019 12:23 35,319 GJ
10 HAMERNIA 24.05.2019 12:21 0 GJ
11 BIŁGORAJSKA 52 24.05.2019 07:44 60,932 GJ
12 29 MARCA 2A 24.05.2019 10:34 45,972 GJ
13 TARNOWOLA 4 24.05.2019 08:31 95,502 GJ
14 STANISŁAWÓW 71A 24.05.2019 09:16 51,666 GJ
15 BRZEZINY 44 24.05.2019 08:38 14,725 GJ
16 BRZEZINY 41 24.05.2019 08:39 55,714 GJ
17 SAMSONOWKA 37 24.05.2019 09:51 48,717 GJ
18 MAJDAN NEPRYSKI 77 24.05.2019 10:19 86,308 GJ
19 KOŚCIUSZKI 45 24.05.2019 08:07 64,120 GJ
20 GÓRNICZA 16 24.05.2019 11:21 41,197 GJ
21 BRZEZINY 30 24.05.2019 08:37 65,570 GJ
22 GÓRNICZA 66 24.05.2019 11:17 6,629 GJ
23 KAMIENNA 45A 24.05.2019 11:19 3,371 GJ
24 HAMERNIA 65 24.05.2019 12:25 67,602 GJ
25 HAMERNIA 51 24.05.2019 12:21 68,879 GJ
26 SIEDLISKA 27A 24.05.2019 12:05 31,384 GJ
27 POGODNA 20 24.05.2019 08:12 39,511 GJ
28 SŁONECZNA 20 27.05.2019 12:20 80,909 GJ
29 SIEDLISKA 112 24.05.2019 12:07 31,520 GJ
30 DŁUGI KĄT 62 24.05.2019 09:35 6,980 GJ
31 GÓRECKO STARE 67B 24.05.2019 08:53 55,527 GJ
32 ZIELONA 50 24.05.2019 08:00 29,981 GJ
33 29 MARCA 4 24.05.2019 10:34 30,726 GJ
34 ZIELONA 24.05.2019 08:01 0 GJ
35 GORECKO KOŚCIELNE 20 24.05.2019 08:47 52,055 GJ
36 BIŁGORAJSKA 6 24.05.2019 07:38 52,781 GJ
37 ŹRÓDLANA 24 24.05.2019 07:54 26,298 GJ
38 BOROWINA 33 24.05.2019 07:57 57,058 GJ
39 STANISŁAWÓW 52 24.05.2019 09:17 90,543 GJ
40 KOŚCIUSZKI 24.05.2019 12:00 31,398 GJ
41 29 MARCA 57 24.05.2019 10:42 0 GJ
42 CZARNY LAS 23 24.05.2019 09:19 37,124 GJ
43 SAMSONÓWKA 76 24.05.2019 10:04 37,867 GJ
44 29 MARCA 18 24.05.2019 10:38 18,359 GJ
45 MAJDAN NEPRYSKI 228 24.05.2019 10:21 26,556 GJ
46 ŹRÓDLANA 23A 24.05.2019 07:53 22,989 GJ
47 TARTAK DŁUGI KĄT 9 24.05.2019 10:17 22,289 GJ
48 KOŚCIUSZKI 24.05.2019 11:27 41,863 GJ
49 SOSNOWA 23 24.05.2019 11:10 26,829 GJ
50 29 MARCA 474 24.05.2019 10:47 20,856 GJ

 

ŁĄCZNA ENERGIA UZYSKANA Z KOTŁÓW NA DZIEŃ 24.05.2019 r.: 2133,807 GJ

Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 jest Zarząd Województwa Lubelskiego. Obowiązki Instytucji Zarządzającej pełni w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, mający swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Stefczyka 3b.

Instytucja Zarządzająca, zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006, jest odpowiedzialna za zarządzanie regionalnym programem operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a w szczególności za:

 • zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do regionalnego programu operacyjnego, oraz że spełniają one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich realizacji;
 • weryfikację, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone, oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi;
 • zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zapewnienie, że dane na temat realizacji, niezbędne do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone;
 • zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, bez uszczerbku dla krajowych zasad księgowych;
 • zapewnienie, że ocena Regionalnego Programu Operacyjnego, o której mowa w art. 48 ust. 3 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 jest prowadzona zgodnie z art. 47 w/w rozporządzenia;
 • ustanowienie procedur dla zapewnienia, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są przechowywane zgodnie z wymogami art. 90 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006;
 • zapewnienie otrzymywania przez instytucję certyfikującą wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków na potrzeby poświadczania;
 • kierowanie pracą komitetu monitorującego i dostarczanie mu dokumentacji wymaganej w celu umożliwienia monitorowania jakościowego realizacji programu operacyjnego w świetle jego szczegółowych celów;
 • opracowanie i przedkładanie Komisji Europejskiej rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji, po ich uprzednim zatwierdzeniu przez komitet monitorujący,
 • zapewnienie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych w art. 69 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006;
 • dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny dużych projektów;

W przypadku Osi Priorytetowej I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 funkcję Instytucji Pośredniczącej pełni Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mająca swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Granicznej 4.

Więcej informacji dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 znajdą Państwo na stronach: www.rpo.lubelskie.pl oraz www.lawp.lubelskie.pl.

Ponadto na terenie województwa lubelskiego działa 5 Punktów Informacyjnych:

1. PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20 - 151 Lublin
Zadzwoń: 0 800 888 776 (Bezpłatna infolinia), 81 44 16 750
Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
Zadzwoń: 82 56 30 208
Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
Zadzwoń: 83 34 35 844
Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. PUNKT INFORMACYJNY w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
Zadzwoń: 84 63 80 267
Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
Zadzwoń: 81 46 23 831, 81 46 23 812
Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona 1 z 2
Partnerzy-projektu

Umowa na dofinansowanie projektu "OZE w Gminie Józefów - instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych" podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, RPLU.04.01.00-06-0237/16-01 w 2016-12-29 r.

Nasza witryna używa plików cookie tzw. ciasteczek. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Czytaj więcej …