Informacje o projekcie

08 maj 2019
Author :  
Informacje o projekcie

29 grudnia 2016 r. Gmina Jozefów podpisała umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu "OZE w Gminie Józefów - instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych" w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego zamontowanych zostało 219 instalacji kolektorów słonecznych oraz 50 kotłów na biomasę w obiektach prywatnych do produkcji energii cieplnej o sum. mocy 1,8264MW. Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców Gminy Józefów korzystająca z efektów realizacji projektu wyniesie ok. 2200 w 269 obiektach.

Wartość projektu to suma rzędu 3 295 251,86 zł, w tym kwota dofinasowania to 2 564 266,28 złotych, oraz wkład własny 730 985,58 zł.

Realizacja podjętego przedsięwzięcia jest wypełnieniem założeń polityki energetycznej gminy pozostającej w zgodzie z zapisami wspólnotowych, krajowych oraz lokalnych dokumentów strategicznych, mającej m. in. na celu popularyzację idei i działań zmierzających do wykorzystania energii odnawialnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania Odnawialnych Źródeł Energii  na terenie Gminy Józefów.

Cele szczegół.:

  • CEL 1: Upowszechnianie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [1,8264MW w 2018r.].;
  • CEL 2: Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze ZO [734,06t ekwiwal.CO2/rok od 2019r.].
  • CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [1282,12MWht/rok od 2019r.];

Projekt przyczynia się do realizacji zarówno celu priorytowego 4 (zakłada wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii pochodzącej z OZE), jak i celu głównym RPO WL, tj. podnoszenia konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzny potencjał sprzyjający zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Projekt obok korzyści społecznych i gospodarczych będzie wpływał na skuteczniejsze przeciwdziałanie zmianom klimatu. Projekt wpisuje się w cele operacyjne (2.5- Wyposażenia Obszarów Wiejskich w infrastrukturę transportową, komun., energetyczną; 3.6 - Rozwoju społeczeństwa Informacyjnego (uruchomienie serwisu www)w stand. WCAG 2.0]; 4.5 - Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przyrody dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska przyrodniczego) wskaz. w SRWL 2014-2020. Gmina Józefów usytuowana jest w (OSI): 4 Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kultury.

Partnerzy-projektu

Umowa na dofinansowanie projektu "OZE w Gminie Józefów - instalacje solarne i kotły na biomasę dla budynków mieszkalnych" podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, RPLU.04.01.00-06-0237/16-01 w 2016-12-29 r.

Nasza witryna używa plików cookie tzw. ciasteczek. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Czytaj więcej …